KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THÁI LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2015-2020

KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THÁI LẦN THỨ NHẤT NHIỆM KỲ 2015-2020
ĐẢNG BỘ HUYỆN TIỀN HẢI
CHI BỘ THPT HOÀNG VĂN THÁI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số 14  - KH/CB Tiền Hải, ngày 20 tháng 10 năm 2014
KẾ HOẠCH
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THÁI
LẦN THỨ NHẤT
NHIỆM KỲ 2015-2020
--------------------
             Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-8-2014 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 18-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ , Kế hoạch số 96-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ, ngày 08-10-2014 về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới dại hội đảng toàn quốc lần thứ XII
Ban Chi uỷ chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thái xây dựng kế hoạch đại hội chi bộ đảng trường THPT Hoàng Văn Thái lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
 
YÊU CẦU :
 
-Quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 97-KH/TU, ngày 18-9-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Kế haọch số 96-KH/HU ngày 08-10-2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc của đảng làn thứ XII
-Dấy lên phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường lập thành tích chào mừng đại hội chi bộ trường THPT Hoàng Văn Thái lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc năm học 2014-2015, tạo đà cho những năm sau. Phấn đấu xây dựng nhà trường ổn định về chính trị, tăng số lượng học sinh, và tăng chất lượng các mặt giáo dục, đảm bảo đời sống cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường ngày một tốt hơn
-Chuẩn bị nội dung các báo cáo trình đại hội có chất lượng, sát với thực tiễn nhà trường và sát với tìnhn hình xã hội , gắn với Nghị quyết 29 kỳ họp thứ 8 (khoá XI) về đổi mới toàn diện giáo dục – đào tạo
-Chuẩn bị kỹ công tác nhân sự, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, phù hợp với loại hình nhà trường
NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH CỤ THỂ
 
1- Thời gian dự kiến tổ chưc đại hội chi bộ : vào trung tuần tháng 3 năm 2015
2-Thành lập các ban và tiểu ban chuẩn bị đại hội
a)Ban Chỉ đạo :
1- Đồng chí Nguyễn Duy Truy, Bí thư chi bộ- trưởng ban
2- Đồng chí Nguyễn Văn Huy, đảng viên, Phó hiệu trưởng- Phó trưởng ban
3- Đồng chí Phạm Thị Thu Thanh, đảng viên, Chủ tịch CĐ, uỷ viên
4- Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, dảng viên, Bí thư đoàn trường- uỷ viên
Nhiệm vụ Ban Chỉ đạo :
          Chỉ đạo triển khai, tổ chức đại hội theo đúng kế hoạch, tiết kiệm kinh phí
b) Tiểu ban văn kiện :
1- Đồng chí Nguyễn Duy Truy, Bí thư chi bộ- trưởng ban
2- Đồng chí Nguyễn Văn Huy, đảng viên, Phó hiệu trưởng- Phó trưởng ban
3- Đồng chí Phạm Thị Thu Thanh, đảng viên, Chủ tịch CĐ, uỷ viên
4- Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, dảng viên, Bí thư đoàn trường- uỷ viên
Nhiệm vụ của tiểu ban văn kiện:
1-Đồng chí Nguyễn Duy Truy, chuẩn bị dự thảo về Phương hướng, kế hoạch hoạt động của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trên cơ sở cac báo cáo của Đoàn thanh niên, của Công đoàn và của ban trí dục, đức dục
2-Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, chuẩn bị dự thảo đánh giá công tác đoàn trong 3 năm từ khi thành lập trường, kế hoạch của đoàn thanh niên trong 5 năm tới, lấy ý kiến của Ban Chấp hành đoàn và ý kiến của toàn thể đoàn viên học sinh, để đóng góp vào Phương hướng, kế hoạch chỉ đạo hoạt động đoàn thanh niên của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020
3-Đồng chí Phạm Thị Thu Thanh, chuẩn bị báo cáo đánh giá họat động của công đoàn trong 3 năm qua kể từ khi thành lập trường, kế hoạch của Công đoàn trong việc động viên đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổ chức Hội thảo trong Công đoàn về dự thảo Phương hướng của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đối với công tác công đoàn, hoàn chỉnh dự thảo Phương hướng
4-Đồng chí Nguyễn Văn Huy, chuẩn bị đánh giá tổng kết công tác dạy và học của nhà trường trong 3 năm qua, định hướng trong 5 năm tới, sự chỉ đạo của chi bộ trong 5 năm tới đối với hoạt dộng này cùng đồng chí Phạm Thị Thu Thanh tổ chưc Hội thảo trong Công đoàn để đóng góp vào văn kiện đại hội
Thời gian hoàn thành các dự thảo là 30/12 năm 2014. Báo cáo được thông qua Chi bộ kỳ họp đầu tháng 1 -2015. các đoàn thể tổ chức Hội thảo cuối tháng 1-2015.
Dự thảo sẽ được hoàn thiện vào cuối tháng 2 năm 2015, thông qua chi bộ lần cuối vào đầu tháng 3 -2015
c) Tiểu ban nhân sự :
1- Đồng chí Nguyễn Duy Truy – Bí thư chi bộ , trưởng ban
2- Đồng chí Nguyễn Văn Huy, đảng viên, Phó Hiệu trưởng, phó trưởng ban
3- Đồng chí Phạm Thị Thu Thanh, Chủ tịch CĐ, uỷ viên
Nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự:
Xây dựng phương án nhân sự Ban Chi uỷ, Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban kiểm tra khoá I nhiệm kỳ 2015-2020, tổ chức lấy ý kiến của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan,  trình Chi bộ thông qua. Hoàn chỉnh hồ sơ nhân sự báo cáo ban Thường vụ Huyện uỷ
Thời gian : Xây dựng xong phương án nhân sự vào cuối tháng 12/2014. Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong cơ quan vào đầu tháng 01/2015, trình chi bộ vào kỳ họp tháng 1/2015. Hoàn thiện hồ sơ nhân sự trình Huyện uỷ vào đầu tháng 2/2015
d) Tiểu ban tuyên truyền
1- Đồng chí Nguyễn Thị Hải Yến, đảng viên, Bí thư đoàn trường, trưởng ban
2- Đồng chí Phạm Thị Thu Thanh, đảng viên, Chủ tịch CĐ, phó trưởng ban
3- Đồng chí Phạm Thị Thu Hà, đảng viên, tổ trưởng tổ xã hội, uỷ viên
Nhiệm vụ của tiểu ban tuyên truyền:
+ Tuyên truyền trước Đại Hội
Chuẩn bị các bài viết , phát thanh trên loa đài của nhà trường hàng ngày. Tổ chức trong Công đoàn, trong học sinh các đợt thi đua, các cuộc thi mang tính cổ vũ, tìm hiểu về ý nghĩa của đại hội chi bộ đối với cán bộ, giáo viên, học sinh . Tổng kết, trao thưởng cho các cá nhân có thánh tích
Thời gian bắt đầu tổ chức các đợt thi đua, các cuộc thi khác từ tháng 12 năm 2014 cho đến khi kết thúc đại hội
+Tuyên truyền sau Đại Hội:
Chuẩn bị các bài viết,phát thanh trên loa đài của nhà trường về các Nghị quyết của Đại hội.
Tổ chức cho học sinh, cán bộ, nhân viên học tập Nghị quyết Đại Hội
e) Tiểu ban tổ chưc phục vụ đại hội :
1- Đồng chí Phạm Thị Thu Thanh , đảng viên, chủ tịch CĐ- trưởng ban
2- Đồng chí Lê Thị Hường, đảng viên, tổ trưởng tổ tự nhiên- Phó trưởng ban
3- Đồng chí Mai Đăng Công, Phó Chủ tịch HĐQT- uỷ viên
Nhiệm vụ của tiểu ban phục vụ:
Tổ chức dọn vệ sinh quang cảnh, treo cờ, băng biển cổ động, trang trí , khánh tiết, chuẩn bị phòng đại hội, phòng đón tiếp đại biểu, in và gửi giấy mời đại biểu, in phiếu bầu Ban Chi uỷ, bầu Bí thư, bầu đại biểu dự đại huyện đảng bộ Huyện , bầu uỷ ban kiểm tra, chuẩn bị sinh hoạt cho đại hội ( nước, cơm trưa và các thứ có liên quan)
Tổ chức các đoàn học sinh tiên tiến đến chúc mừng Đại Hội
Tiểu ban phục vụ bắt đầu làm việc từ đầu tháng 2-2015 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Tổ chức thực hiện
 
1-Các đồng chí được phân công quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của Đại Hội chi bộ để có giải pháp hoàn thành công việc đúng thời gian quy định
2-Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, báo cáo đông chí bí thư để giải quyết kịp thời
 
Nơi nhận:
-         Thường trực Huyện uỷ ( để báo cáo)
-         Các đồng chí trong các tiểu ban( để thực hiện)
-         Lưu văn phòng
CHI BỘ
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THÁI
                       Bí thư
 
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 78
Hôm qua : 219
Tháng 05 : 3.414
Năm 2020 : 37.420